Archive for category: Bài viết CRM

 • Data integration challenges

  Bài viết CRM November 25, 2013 10:25 am no comments

  Một yêu cầu của nhà quản trị tưởng chừng như thực sự đơn giản, và luôn phải làm được, nhưng nhiều lúc, lại lại một công việc rất phức tạp đôi khi gần như không thể thực hiện được ước mơ Online dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp. Báo [...]

   
 • Các bước để phát triển chiến lược CRM

  Chiến lược CRM bao gồm ba yếu tố cơ bản là: Chiến lược kinh doanh của công ty, chiến lược khách hàng của công ty và tổng hợp hai chiến lược này thành chiến lược CRM. Trong bài này chúng ta sẽ tập trung phân tích các yếu tố này, [...]

   
 • Giá trị khách hàng

  Giá trị khách hàng là giá trị kinh tế của khách hàng đối với doanh nghiệp, thể hiện thôngqua lợi nhuận ròng. Chiếm khách hàng (kiếm được những khách hàng sinh lợi) là thực hiện tiến trình bán vàmarketing không những hiệu quả mà còn phải phù hợp hơn. Giữ khách hàng (nắm [...]

   
 • Tầm quan trọng của CRM

  [CRM Plus] Khả năng đáp ứng CRM đáp ứng với những thay đổi mà các doanh nghiệp đang đối mặt có liên quan đến khách hàng, thị trường, công nghệ lưu trữ dữ liệu, chức năng marketing. Những thay đổi về khách hàng: Sự đa dạng ngày càng tăng do những khuynh hướng [...]

   
 • CRM trên nền Web – Webbased CRM ( Online CRM )

  Bài viết CRM, Tư vấn genCRM December 12, 2011 5:39 pm 1 comment

  Web-based CRM [ genCRM ] – Theo một nghĩa khác, CRM (Quản lý mối quan hệ khách hàng) được định nghĩa là một sự kết hợp của chiến lược, qui trình kinh doanh và công nghệ thông tin để biết & hiểu được nhu cầu, hành vi của khách hàng, [...]

   
 • CRM Best Practices

  Bài viết CRM December 12, 2011 11:35 am no comments

  CRM or customer relationship management becomes more important during times of recession. When times are good, companies can still make sales even if they don’t necessarily have a relationship with the customer; I call this type of sales “accidental sales.” They are accidental because your organization didn’t really do anything [...]

   
 • The CRM Process: Keeping Customers Happy

  Bài viết CRM December 12, 2011 11:32 am 672 comments

  CRM stands for customer relationship management. Basically it is a process that involves keeping track of important customer information. This information could include age, gender, likes, dislikes, pretty much just about anything that will help a company provide better service to its customers. The CRM process is important because it [...]

   
 • Looking for Quality Customer Service?

  Bài viết CRM December 12, 2011 11:30 am 34 comments

  If you read our last post we mentioned we would be talking a lot about customer relationship management. That is where we’ll start off today. However, before we delve into the best tools to help you manage your customers, we need to take a quick look at what makes customers [...]

   
 • The Top Six Trends in Enterprise Customer Relationship Management (CRM)

  Bài viết CRM December 12, 2011 11:29 am 1 comment

  Back in the old days, customer relationship management (CRM) was a simple affair: It consisted of a receptacle for customer information, a means of accessing it easily, a way to track activity on specific clients, and a few reports. While those elements remain, a whole lot more has entered into [...]

   
 • Customer Relationship Management

  Bài viết CRM December 12, 2011 11:24 am 93 comments

  CRM – principles, strategy, solutions, applications, systems, software, and ideas for effective customer relationship management Customer Relationship Management, or CRM, is an essential part of modern business management. This CRM article is provided by Ellen Gifford, who specialises in helping organizations develop excellence in CRM, and this contribution is gratefully [...]