Customer Relationship Management…

Chủ đề trình bày tất cả các vấn đề liên quan đến CRM giúp Doanh nghiệp có cách nhìn từ nhận định trung gian & hiệu quả nhất:

- Phân tích sâu về các phần mềm CRM

- Chiến lược CRM

- Lựa chọn phần mềm CRM

- Triển khai phần mềm CRM

- Cải thiện phần mềm CRM

- Lựa chọn nhà tư vấn CRM cho Doanh nghiệp