Một yêu cầu của nhà quản trị tưởng chừng như thực sự đơn giản, và luôn phải làm được, nhưng nhiều lúc, lại lại một công việc rất phức tạp đôi khi gần như không thể thực hiện được ước mơ

  • Online dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp.
  • Báo cáo tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn của các phần mềm hiện tại của doanh nghiệp

data-integration-challenges

Qui trình làm việc

Mỗi một phần mềm đảm nhận một, hoặc nhiều công việc, qui trình làm việc của doanh nghiệp và việc tổng hợp số liệu của các phần mềm này thực sự khó khăn khi mà tổ chức lại qui trình dòng dữ liệu cho 2, hoặc tất cả các phần mềm của bạn đang đó

Nền tảng công nghệ

Mỗi một phần mềm của bạn, lại được xây dựng trên nền công nghệ của phần mềm đó, trên nền tảng cơ sở dữ liệu của phần mềm đó và muốn thế chúng ta phải rất mất thời gian để hiểu về nó

Chồng chéo, và tính đúng đắn

Các phần mềm mà bạn đang làm việc khả năng lại có một phần trong đó nơi mà phòng ban khác cũng đang làm việc với qui trình như thế, trên một hệ thống phần mềm khác, với một nền tảng công nghệ khác.

Tính đúng đắn của dữ liệu khi được lắm ghép từ các phần mềm, qui trình với nhau là một vấn đề luôn đau đầu các CIO

Dữ liệu lớn, yêu cầu online

Với một câu yêu cầu – “cần dữ liệu online tức thời” – nhưng để làm việc này, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của bạn phải chịu một áp lực rất lớn, và nhiều khi không thể thực hiện được vì nền tảng công nghệ của phần mềm, vì dữ liệu quá lớn, vì qui trình làm việc hiện tại, ….

Doanh nghiệp mới

Ngày nay, với việc M & A ngày càng nhiều, doanh nghiệp của bạn lại luôn kết nạp các người bạn mới, chia tay các người bạn cũ, và bạn luôn phải đối mặt với sự kế nạp công nghệ mới, dữ liệu mới, qui trình làm việc mới để hòa nhập vào hệ thống của bạn

Sự thay đổi

Các nhà quản trị lại không bao giờ để yên cho bạn thở đâu, họ tiếp tục yêu cầu các tiêu chí phân tích mới, các dữ liệu mới, thay đổi qui trình để tốt hơn, tối ưu hóa hoạt động,… và bạn phải đáp ứng điều này – chắc chắn bạn lại có sự thay đổi trong tích hợp dữ liệu của bạn

SOA là sự lựa chọn cho một giải pháp

Việc tìm kiếm một giải pháp tích hợp dữ liệu đáp ứng như cầu của doanh nghiệp thật không đơn giả, và ngày nay, với công nghệ phát triển, các nhà quản trị thường chọn cho mình giải pháp với nền tảng SOA.

BSD Blog.

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 
*