Chương này mang lại sự xem xét chi tiết hơn về Lý Thuyết Lựa Chọn (Theory of Choice).

Hữu Dụng (utility)

Lý thuyết lựa chọn kinh tế dựa trên khái niệm Hữu Dụng (utility). Hữu Dụng (utility) được định nghĩa là mức thỏa mãn hoặc hài lòng đi cùng với những sự lựa chọn thay thế. Các nhà kinh tế cho là khi các cá nhân đối mặt với một sự lựa chọn những hàng hoá thay thế khả dĩ, họ luôn lựa chọn hàng hoá thay thế mang lại mức Hữu Dụng (utility) lớn nhất.

Hữu Dụng toàn bộ (Total Utility) và Hữu Dụng cận biên (Marginal Utility)

Hữu Dụng toàn bộ đi cùng một hàng hoá là mức thoả mãn có được từ việc tiêu dùng hàng hoá đó. Hữu Dụng cận biên là một cách tính hữu dụng bổ sung nhận được khi tiêu dùng thêm một đơn vị hàng hoá. Bảng dưới đây minh hoạ mối quan hệ tồn tại giữa hữu dụng toàn bộ và hữu dụng cận biên trong việc tiêu dùng bánh pizza của một cá nhân (trong một giai đoạn thời gian định trước).

lythuyetluachon1.JPG

Như bảng trên cho thấy hữu dụng cận biên đi cùng với thêm một miếng bánh pizza chỉ là sự thay đổi về mức hữu dụng toàn bộ xuất hiện khi thêm một miếng bánh pizza được tiêu dùng. Ví dụ, hãy lưu ý hữu dụng cận biên của miếng bánh pizza thứ ba là 20 do hữu dụng toàn bộ tăng 20 đơn vị (từ 110 lên 130) khi miếng bánh thứ ba được tiêu dùng. Một cách tổng quát hơn, hữu dụng cận biên có thể được định nghĩa là:

lythuyetluachon2.JPG

Bảng trên cũng minh hoạ cho một hiện tượng được gọi là quy luật hữu dụng biên tế tiệm giảm (the law of diminishing marginal utility). Quy luật này cho biết hữu dụng cận biên giảm khi thêm một đơn vị hàng hoá được tiêu dùng trong một khoảng thời gian cho trước, các yếu tố khác không đổi. Như trong ví dụ trên, hữu dụng cận biên của những miếng bánh pizza bổ sung giảm khi thêm bánh pizza được tiêu dùng (trong khoảng thời gian này). Trong ví dụ này, hữu dụng cận biên của mức tiêu dùng bánh pizza là âm khi miếng bánh pizza thứ 6 được tiêu dùng. Dù vậy, hãy lưu ý dù hữu dụng cận biên của mức tiêu dùng bánh pizza giảm, hữu dụng toàn bộ vẫn tăng chừng nào hữu dụng cận biên còn dương. Hữu dụng toàn bộ sẽ giảm chỉ nếu hữu dụng cận biên âm. Quy luật hữu dụng biên tế tiệm giảm được cho là xảy ra với mọi hàng hoá thực sự. Một chút quan sát nội tâm sẽ khẳng định việc áp dụng tổng thể nguyên tắc này.

Nghịch lý kim cương-nước

Trong cuốn Của cải của các dân tộc (The Wealth of Nations) (1776), Adam Smith cố xây dựng một lý thuyết giá trị giải thích tại sao những hàng hoá khác nhau lại có giá trị thị trường khác nhau. Tuy nhiên trong nỗ lực này, ông gặp phải một vấn đề được gọi là nghịch lý "kim cương – nước". Nghịch lý nảy sinh do nước là thứ thiết yếu với cuộc sống và có giá thị trường thấp (thường ở mức giá bằng 0) trong khi kim cương không có mức thiết yếu như nước lại có mức giá thị trường rất cao. Để giải quyết vấn đề này, Smith đề xuất ra hai khái niệm: giá trị sử dụng (value in use) và giá trị trao đổi (value in exchage). Kim cương có mức giá trị sử dụng thấp nhưng có mức giá trị trao đổi cao trong khi nước có giá trị sử dụng cao nhưng giá trị trao đổi thấp. Smith cho rằng các nhà kinh tế có thể giải thích giá trị trao đổi một hàng hoá bằng số lượng lao động cần để sản xuất ra hàng hoá đó. ("Lý thuyết giá trị lao động" này sau đó được sử dụng là cơ sở cho những chỉ trích của Mác về chủ nghĩa tư bản). Smith không đề xuất một lý thuyết để giải thích giá trị sử dụng của một hàng hoá.

Tuy nhiên, phân tích cận biên cho phép chúng ta giải thích được cả giá trị sử dụng và giá trị trao đổi. Biểu đồ dưới bao gồm các đường hữu dụng cận biên của cả kim cương và nước. Do các cá nhân tiêu dùng một lượng nước lớn, hữu dụng cận biên của một đơn vị nước bổ sung tương đối là thấp. Do ít kim cương được tiêu dùng, mức hữu dụng cận biên của kim cương bổ sung là tương đối cao.

lythuyetluachon3.jpg

Mức hữu dụng cận biên toàn bộ có thể bắt nguồn bằng việc thêm mức hữu dụng cận biên đi cùng với mỗi đơn vị hàng hoá này. Ngẫm nghĩ thêm một chút sẽ giúp bạn nhận thấy mức hữu dụng toàn bộ có thể được tính bằng khu vực dưới mức hữu dụng cận biên. Khu vực bôi đen trong biểu đồ dưới cung cấp một cách tính hữu dụng toàn bộ đi cùng với việc tiêu dùng nước và kim cương. Hãy lưu ý là mức hữu dụng toàn bộ từ nước là rất lớn (do một lượng nước lớn được tiêu thụ) trong khi mức hữu dụng toàn bộ từ kim cương là tương đối thấp (do ít kim cương được tiêu thụ).

lythuyetluachon4.jpg

Hai khái niệm về mức hữu dụng toàn bộ và cận biên có thể được sử dụng để giải thích nghịch lý giữa kim cương-nước của Adam Smith. Khi Adam Smith liên hệ tới "giá trị sử dụng", ông thực sự liên hệ tới khái niệm hữu dụng toàn bộ. Nói cách khác, giá trị trao đổi được gắn với mức độ ai đó sẵn sàng trả bằng nào cho một đơn vị hàng hoá thêm. Do kim cương đắt, cá nhân tiêu thụ kim cương ít và hữu dụng cận biên của một lượng kim cương thêm tương đối cao. Do nước không đắt, mọi người tiêu thụ nhiều nước hơn. Tại mức tiêu dùng cao nhất, hữu dụng cận biên của một đơn vị nước thêm tương đối thấp. Giá mà ai đó sẵn sàng trả cho một đơn vị hàng hoá thêm liên quan tới mức hữu dụng cận biên của hàng hoá đó. Do hữu dụng cận biên của một đơn vị kim cương thêm đắt hơn hữu dụng cận biên của một cốc nước thêm, kim cương có giá trị trao đổi lớn hơn.

Cân bằng tiêu dùng (Consumer equilibrium)

Khái niệm hữu dụng cận biên có thể được sử dụng để giải thích lựa chọn tiêu dùng như thế nào? Như đã lưu ý ở trên, các nhà kinh tế học cho rằng khi một cá nhân đối mặt với một sự lựa chọn giữa những hàng hoá thay thế khả dĩ, anh ta hoặc cô ta sẽ lựa chọn hàng hoá thay thế mang lại mức hữu dụng cao nhất. Giả sử một cá nhân có một mức thu nhập cho trước được dùng chi tiêu cho hỗn hợp hàng hoá và dịch vụ. Một người tiêu dùng tối đa hoá hữu dụng sẽ lựa chọn gói hàng hoá thoả mãn hai điều kiện sau:

  1. MUA/PA = MUB/PB = …………= MUZ/PZ cho tất cả những hàng hoá (A – Z), và
  2. Tất cả thu nhập được chi tiêu

Điều kiện đầu tiên yêu cầu hữu dụng cận biên của mỗi đôla (hay tiền) chi tiêu phải được tính ngang bằng với tất cả các loại hàng hoá. Để xem xem tại sao điều kiện này phải được thoả mãn, giả sử điều kiện này bị vi phạm. Cụ thể là , hãy giả như hữu dụng cận biên từ đồng đôla cuối cùng chi trả cho hàng hoá X tương đương 10 trong khi đó hữu dụng cận biên nhận được từ đồng đôla cuối cùng chi trả cho hàng hoá Y là 5. Do thêm một đồng đôla tiêu dùng cho hàng hoá X cung cấp hữu dụng bổ sung nhiều hơn đồng đôla cuối cùng tiêu dùng cho hàng hoá Y. Tiêu dùng ít hơn 1 đồng đôla cho hàng hoá Y giảm hữu dụng là 5 đơn vị, nhưng thêm một đồng đôla tiêu dùng cho hàng hoá X tăng hữu dụng lên 10 đơn vị trong ví dụ này. Vì vậy, chuyển 1 đồng đôla dùng mua hàng hoá Y sang để mua hàng hoá X mang lại cho người này một giá trị 10 đơn vị hữu dụng. Dù vậy. khi nhiều đôla hơn dùng mua hàng háo Y và ít đôla hơn để mua hàng hoá X, hữu dụng cận biên của hàng hoá Y sẽ giảm tương đối so với hữu dụng cận biên của hàng hoá X. Người này sẽ tiếp tục mua hàng hoá Y nhiều hơn và mua ít hàng hoá X hơn, cho tới khi hữu dụng cận biên của đồng đôla cuối cùng dùng mua hàng hoá Y bằng hữu dụng cận biên của đồng đôla cuối cùng dùng mua hàng hoá X.

Điều kiện đầu tiên như liệt kê ở trên đôi khi được gọi là "nguyên tắc cận biên cân bằng".

Lý do cho giả thuyết tất cả thu nhập được chi tiêu vì mô hình tương đối đơn giản này là một mô hình trong một giai đoạn đơn lẻ, trong đó không tính khả năng tiết kiệm hoặc vay mượn (do không có các giai đoạn tương lai trong mô hình này). Tất nhiên, một mô hình chi tiết hơn có thể được xây dựng với việc bao hàm các khả năng như vậy, nhưng đây là một chủ đề để dành cho những lớp học kinh tế vi mô cao cấp hơn.

Khi hai điều kiện trên được thoả mãn, tình trạng cân bằng tiêu dùng được cho là xuất hiện. Đây là một sự cân bằng do mỗi cá nhân tiêu dùng không có lý do gì để thay đổi hỗn hợp hàng hoá và dịch vụ được tiêu dùng một khi kết quả này đã đạt được. (Tất nhiên, trừ khi có sự thay đổi thị hiếu, thu nhập hoặc giá cả tương quan).

Cân bằng tiêu dùng và cầu

Khái niệm cân bằng tiêu dùng có thể được sử dụng để giải thích độ dốc âm của đường cầu của người tiêu dùng. Giả sử một cá nhân ban đầu chỉ mua hai loại hàng hoá X và Y. Tại điểm cân bằng tiêu dùng:

lythuyetluachon5.JPG

và tất cả thu nhập đều được tiêu dùng. Hãy xem xét điều gì xảy ra nếu giá của hàng hoá X tăng. Xem xét phương trình trên cho thấy hữu dụng cận biên với mỗi đôla sử dụng mua hàng hoá X sẽ giảm khi giá của hàng hoá X tăng. Để khôi phục tình trạng cân bằng tiêu dùng, cá nhân này sẽ tăng tiêu dùng hàng hoá Y của anh ta hoặc cô ta và giảm tiêu dùng hàng hoá X của anh ta hoặc cô ta. Sự thay đổi này trong hỗn hợp hàng hoá được tiêu dùng gọi là hiệu ứng thay thế. Khi hàng hoá X trở nên đắt hơn tương đối, lượng cầu hàng hoá X giảm do tác dụng của hiệu ứng thay thế.

Thêm vào hiệu ứng thay thế này, có tác động hiệu ứng thu nhập xảy ra khi giá của một hàng hoá thay đổi. Do hàng hoá X trở nên đắt hơn trong ví dụ này, cá nhân có thể không đủ khả năng mua hỗn hợp hàng hoá X và Y ban đầu. Hiệu ứng thu nhập khiến giảm lượng cầu với tất cả những hàng hoá thông thường. Nếu hàng hoá X là một hàng hoá thông thường, hiệu ứng thay thế (substitution effect) và hiệu ứng thu nhập (income effect) cùng có tác động làm giảm lượng cầu hàng hoá X.

Độc giả thận trọng sẽ lưu ý có một khả năng là một hàng hoá thứ cấp có thể có đường cầu có độ dốc hướng lên trên nếu hiệu ứng thu nhập lớn hơn hiệu ứng thay thế. Một hàng hoá cho thấy một đường cầu như vậy gọi là một hàng hoá Giffen.(Loại hàng hoá này được đặt tên theo một nhà kinh tế học, người tin rằng ông ta đã tìm ra bằng chứng chỉ ra lượng cầu khoai tây tăng ở Ai-len khi giá hoa hồng tăng trong Nạn khan hiếm khoai tây Ai-len – nghiên cứu cẩn thận hơn sau đó chứng tỏ là bằng chứng của Giffen là sai). Mặc dù vậy, trong thực tế không ai tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy về một hàng hoá Giffen. Vì vậy, có thể thận trọng hơn khi cho là đường cầu dốc xuống dưới. Tất nhiên, điều này sẽ khiến dự tính mơ hồ hơn xảy ra với những hàng hoá thông thường.

Thặng dư tiêu dùng

Một cá nhân mua một hàng hoá chỉ khi việc mua bán này được dự tính làm cho cá nhân đó trở nên khấm khá hơn (hoặc ít nhất không nghèo hơn). Nói chung, lợi ích toàn bộ nhận được từ việc mua bán một hàng hoá được dự tính vượt quá chi phí cơ hội (opportunity cost). Điều này sẽ mang lại cho người tiêu dùng một lợi ích ròng từ việc mua bán, được liên hệ như thặng dư tiêu dùng. Hãy xem xét khái niệm này một cách chi tiết hơn.

Giả sử một cá nhân mua 10 đơn vị hàng hoá với giá 5 đôla. Biểu đồ dưới minh hoạ khả năng này.

lythuyetluachon6.jpg

Như biểu đồ dưới cho thấy, đơn vị đầu tiên của hàng hoá này có giá 5 đôla, nhưng cá nhân này sẽ sẵn sàng trả một mức giá lên tới 9 đôla cho đơn vị hàng hoá đầu tiên này. Trong trường hợp này, người tiêu dùng nhận được một hàng hoá mà anh ta hoặc cô ta tính giá trị 9 đôla bằng việc chỉ trả 5 đôla. Vì vậy, đơn vị hàng hoá đầu tiên tạo ra 4 đôla thặng dư tiêu dùng. Trong biểu đồ dưới, lợi ích nhận được từ đơn vị hàng hoá đầu tiên là tổng hai khu vực bôi mờ (lưu ý chiều cao của hình chữ nhật bằng mức giá mà người này sẵn sàng trả – 9 đôla – trong khi đáy bằng 1, vì vậy khu vực hình chữ nhật tương đương 9 đôla). Chi phí của đơn vị hàng hoá đầu tiên (5 đôla) là khu vực được bôi mầu xanh lá cây. Khu vực bôi màu xanh da trời ở phần trên của biểu đồ chính là thặng dư tiêu dùng nhận được từ đơn vị hàng hoá đầu tiên.

lythuyetluachon7.jpg

Một cách tổng quát hơn, lợi ích toàn bộ từ việc tiêu thụ 10 đơn vị hàng hoá này là toàn bộ khu vực nằm dưới đường cầu (như minh hoạ bằng khu vực bôi màu xanh trong biểu đồ dưới).

lythuyetluachon8.jpg

Tổng chi phí mua 10 đơn vị hàng hoá với mức giá 5 đôla cho một đơn vị là 50 đôla. Điều này được hiển thị bằng hình chữ nhật bôi màu xanh lá cây trong biểu đồ dưới

lythuyetluachon9.jpg

Thặng dư tiêu dùng nhận được từ việc tiêu dùng này là sự chênh lệch giữa lợi ích toàn bộ và chi phí tổng. Điều này được hiển thị thành khu vực bôi màu đỏ trong hình dưới. Như đã lưu ý ở trên, thặng dư tiêu dùng biểu hiện lợi ích ròng mà người tiêu dùng nhận được từ việc can dự vào thương mại tự nguyện.

lythuyetluachon10.jpg

Đường đẳng dụng (Indifference Curve)

Lựa chọn tiêu dùng có thể được giải thích thông qua việc sử dụng những đường đẳng dụng. Một đường đẳng dụng là một biểu đồ gồm tất cả những hỗn hợp hàng hoá được cung cấp tại một mức hữu dụng cho trước. Biểu đồ dưới bao gồm một đường đẳng dụng của hai hàng hoá X và Y

lythuyetluachon11.jpg

Bất cứ hai điểm nào trên đường đẳng dụng cũng mang lại cùng một mức hữu dụng. Vì vậy, biểu đồ dưới chỉ ra rằng một người sẽ không phân biệt nếu đối mặt với một sự lựa chọn giữa những hỗn hợp hàng hoá hiện thị tại điểm A và B. Những điểm nằm trên và về phía bên phải của một đường đẳng dụng mang lại một mức tiêu dùng mỗi hàng hoá cao hơn những điểm nằm trên đường đẳng dụng. Do điều này nên những điểm như vậy mang lại một mức hữu dụng cao hơn với những điểm nằm trên đường đẳng dụng. Vì vậy, điểm C sẽ được ưa thích hơn điểm A hoặc điểm B (hoặc bất kỳ điểm nào nằm trên đường đẳng dụng Uo). Những điểm nằm dưới và về bên trái đường đẳng dụng (chẳng hạn như điểm D) mang lại mức hữu dụng thấp hơn. Vì vậy, cá nhân này sẽ thích rổ hàng hoá hiện thị tại điểm A hơn nếu phải đối mặt với một sự lựa chọn giữa những rổ hàng hoá hiển thị bằng điểm D và điểm A.

lythuyetluachon12.jpg

Một đường đẳng dụng đi qua một điểm và mọi điểm trong biểu đồ này. Vì vậy, có vô số những đường đẳng dụng với hai loại hàng hoá này. Hai đường đẳng dụng, tương ứng với những mức hữu dụng nhận được tại điểm C và D được thêm trong biểu đồ dưới

lythuyetluachon13.jpg

Người ta cho rằng các cá nhân cố gắng đạt được mức hữu dụng cao nhất mà họ có thể đạt được, với những hạn chế cho trước mà họ phải đối mặt. Hãy xem xét hạn chế ngân sách mà mỗi cá nhân phải đối mặt.

Hạn chế ngân sách

Hãy xem xét hạn chế ngân sách mà mỗi cá nhân phải đối mặt với mức thu nhập cố định (I) dùng để mua hai hàng hoá (X và Y) tại những mức giá cố định (Px và Py). Hạn chế ngân sách mà mỗi cá nhân phải đối mặt được diễn đạt thành :

PxX + PyY = I

Sự hạn chế ngân sách xuất hiện trong biểu đồ dưới. Những phần mặt phẳng bị chắn của sự hạn chế ngân sách này nằm trên mỗi trục tưong đương với mức thu nhập được phân chia bởi mức giá của hàng hoá nằm trên các trục đó (điều này có thể được hiểu hoàn toàn dễ dàng bằng việc sử dụng tính toán đại số cơ bản).

lythuyetluachon14.jpg

Như sách giáo khoa của bạn minh hoạ, những thay đổi về thu nhập sẽ mang lại một sự chuyển dịch song song về đường hạn chế ngân sách trong khi những thay đổi về giá của hàng hoá X và Y sẽ tác động lên độ dốc của đường ngân sách.

Cân bằng tiêu dùng và các đường đẳng dụng

Các cá nhân có mục đích tối đa hoá hữu dụng trước những hạn chế ngân sách của mình cố đạt được mức hữu dụng cao nhất có thể tại điểm tiếp tuyến giữa đường hạn chế ngân sách và một đường đẳng dụng. Như trong biểu đồ dưới đây, điều này xảy ra khi cá nhân này tiêu dùng X* đơn vị hàng hoá X và Y* đơn vị hàng hoá Y. Trong khi những điểm khác trên đường hạn chế ngân sách, chẳng hạn điểm A đều khả thi, chúng mang lại mức hữu dụng thấp hơn. Những điểm như điểm B mang lại mức hữu dụng cao hơn nhưng lại không khả thi. Không thể đạt được mức hữu dụng cao hơn Uo mà không vi phạm hạn chế ngân sách (và có những luật ngăn cản mọi người tiêu dùng nhiều hàng hoá hơn số hàng hoá họ có thể chi trả…)

lythuyetluachon15.jpg

Hiệu đính:

1. Cân bằng giữa ngân sách và đường đẳng dụng không chỉ đơn thuần thuộc về kinh tế học, mà nó có thể được xem như là 1 triết lý để sống. Bị giới hạn bởi ngân sách, con người làm những chuyện có lợi nhất mà họ có thể. Hay nói một cách khác theo "phân tích chi phí-lợi ích" (Cost-Benefits Analysis ~CBA), với 1 sự chi phí rõ ràng, người ta cố gắng tối đa hóa lợi ích.

2. Ngược lại, với 1 đường đẳng dụng cho trước, nghĩa là với 1 sự hữu ích đã chọn, người ta sẽ chọn 1 ngân sách tốn kém ít nhất. Theo thuật ngữ của CBA, với 1 lợi ích rõ ràng, người ta cố gắng tối thiểu hoá chi phí.

3. Khi áp dụng vào đới sống, hai câu trên nên được xem như là 2 mặt của đồng tiền: (a) với một sự chi phí rõ ràng, tối đa hóa lợi ích, và (b) với một sự hữu ích rõ ràng, tối thiểu hoá chi phí.

4. Trong đời sống, chúng ta không chỉ tính tới vật chất hữu vi, mà chúng ta phải nghĩ tới phần vô vi. Ví dụ, đi thăm người bệnh, chúng ta mua 1 đóa hoa. Giả tỷ, đóa hoa đó tốn 10 đô. Tại sao, chúng ta không đến thăm bệnh nhân và đưa cho người bệnh 10 đô? Theo kinh tế học, cũng 1 chi phí, chúng ta nên tối đa hoá lợi ích. Tốn 10 đô mua hoa, hay 10 đô đưa cho bệnh nhân, đó cũng là 1 chi phí rõ ràng. Tùy theo trường hợp mà lợi ích có thể khác nhau. Nếu bệnh nhân cần vật chất, họ có thể nhận 10 đô tiền mặt, thì chúng ta tặng tiền mặt. Nhưng trong những trường hợp khác, bệnh nhân là người tình cảm, đóa hoa mang giá trị tình cảm. Tặng đóa hoa, chúng ta không phải tặng 10 đô, mà chúng ta tặng "tình cảm" của mình dành cho bệnh nhân.

5. Và đây là ví dụ cho các sinh viên kinh tế suy nghĩ. Tại sao chúng ta tặng hoa trong ngày lễ tình yêu và mua quà sinh nhật cho bạn gái, thay vì đưa tiền mặt? Góp ý, tính cả giá trị vật chất (hữu vi) và giá trị tình cảm (vô vi).

www.SAGA.vn – Mr_Pooh | Theo Kinh tế học

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 
*