Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp (LDN), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần (CTCP) sẽ quyết định về loại và số lượng cổ phần (CP) được quyền chào bán của CTCP.  Còn thời điểm, phương thức và giá chào bán sẽ do Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định.

Licensing.jpgĐiều 87 LDN: Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

   – Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
   – Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;
   – Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh. Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số
cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
   – Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, ngoại trừ bốn trường hợp trên, giá chào bán CP do HĐQT xác định phải không được thấp hơn giá thị trường. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều CTCP, trong nhiều trường hợp (không rơi vào 4 trường hợp trên, chẳng hạn: phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán cho cổ đông chiến lược …), phát hành thêm cổ phần với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Thông thường, trong các trường hợp này, CTCP thường đưa vấn đề ra ĐHĐCĐ quyết định (xác định trực tiếp giá bán hoặc ủy quyền HĐQT xác định giá bán…). Tuy nhiên, dù giá phát hành (thấp hơn giá thị trường) do ĐHĐCĐ xác định thì cũng trái luật (Điều 87 LDN nói trên) (theo ý kiến cá nhân của mình!).

Đây là vấn đề rất thực tế, mình mong được sự chia sẻ của các Saganor (Điều 87 LDN có phù hợp không? Thực tế diễn ra như thế có sai luật không? Mong được chia sẻ.

©SAGA | www.saga.vn

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment

 
 
*